Privacybeleid

Inleiding

In dit Privacy Statement legt Truffelceremonie.com uit hoe het omgaat met privacy en persoonsgegevens binnen Truffelceremonie.shop. Dit Privacy Statement is gericht aan iedereen die gebruikt maakt van de websites van Truffelceremonie.com en/of betrokken raakt bij de uitvoering van de bestellingen, ceremonies, gesprekken of retreats van Truffelceremonie.com. Heeft u vragen over het beleid, neem dan contact op met Truffelceremonie.com via info@truffelceremonie.com.


Verwerken van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de websites of de diensten van Truffelceremonie.com, verstrekt u uw persoonsgegevens aan Truffelceremonie.com. Onder verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan, maar niet uitsluitend, het opslaan, aanpassen of verwijderen van die gegevens.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Reden voor bezoek aan Truffelceremonie.com
 • Postcode en plaats
 • Betalings- en factuurgegevens
 • Account op de website
 • Intakeformulier

Uw gegevens worden door Truffelceremonie.com zorgvuldig verwerkt. Truffelceremonie.com houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wip) en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan stelt. Als u een ceremonie, gesprekken of retreat boekt of een vraag stelt via de website dan laat u gegevens bij Truffelceremonie.com achter. Truffelceremonie.com verwerkt dus alleen die gegevens die door uzelf aan Truffelceremonie.com bekend gemaakt zijn in het kader van de door u gevraagde ceremonie, gesprekken of retreat of inschrijving. Truffelceremonie.com zal deze gegevens niet langer dan nodig is voor het leveren van de diensten bewaren, zoals hieronder en in het Verwerkingsregister beschreven.


Minderjarig

Minderjarigen mogen zonder toestemming van hun wettelijk vertegenwoordigers geen persoonsgegevens verstrekken aan Truffelceremonie.com. Onder minderjarig wordt verstaan, jonger dan 18 jaar. Onder de 18 jaar mag niet deelgenomen worden aan de ceremonies, gesprekken, programma’s of retraites van Truffelceremonie.com.


Verzoek om verwijdering, inzage en correctie

Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden opgeslagen, heeft, ook na toestemming, het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren op juistheid en / of te laten verwijderen. U kunt uw verleende toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegeven naderhand ook weer intrekken. Truffelceremonie.com draagt er zorg voor om u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, uw verzoek door te voeren. U ontvangt daarover per mail bericht. Indien noodzakelijk, staat het Truffelceremonie.com vrij eerst nadere identificatie op te vragen alvorens uw verzoek in behandeling te (kunnen) nemen.


Klachten

Truffelceremonie.com wijst u erop dat u als betrokkene een klacht kan indienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit.


Welke gegevens worden verzameld en met welk doel?

Truffelceremonie.com verzamelt gegevens als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven en/of als u het contactformulier, een inschrijving voor de nieuwsbrief invult of een account aanmaakt op de website. In die gevallen vraagt of verkrijgt Truffelceremonie.com onder andere de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres en eventueel betalingsgegevens.

De informatie die u bij Truffelceremonie.com achterlaat, wordt gebruikt om de aangeboden diensten op de website te verbeteren. En voorts om de gevraagde dienst te leveren. De gegevens die u bij Truffelceremonie.com achterlaat, worden niet verkocht, uitgewisseld of overgedragen aan onbekende andere bedrijven, zonder uw expliciete toestemming hiervoor, uitgezonderd de noodzakelijke uitwisseling van gegevens om de gevraagde dienst te leveren.

Truffelceremonie.com verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van de gevraagde ceremonie, gesprekken of retreats of voor het toesturen van de nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te kunnen informeren over toekomstige diensten.
 • Het afhandelen van uw betaling.

Bescherming privacy

Ter bescherming van de ontvangen gegevens heeft Truffelceremonie.com verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van verwerkersovereenkomsten met zogenaamde verwerkers in de zin van de AVG.

Truffelceremonie.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo bevinden uw persoonsgegevens zich achter een beveiligde omgeving. Indien nodig of wanneer de algemene beveiligingsstandaarden binnen Nederland en/of Europa veranderen, verandert Truffelceremonie.com eveneens haar beveiligingsbeleid.


Uw persoonsgegevens en derden

Truffelceremonie.com verkoopt, verhandelt of geeft persoonlijke gegevens niet aan externe partijen. Het voorgaande geldt niet voor derde partijen waar Truffelceremonie.com een overeenkomst mee heeft gesloten en die haar helpen de website te hosten en/of Truffelceremonie.com daarbij of ter zake de uit te voeren opdracht ondersteunend van dienst zijn en zoals dit hierboven onder het kopje “Cookies” is beschreven. Daarnaast mag Truffelceremonie.com ter bescherming van rechten, eigendommen en veiligheid van anderen of om te voldoen aan de wet, informatie vrijgeven.


Diensten of producten van derden

Truffelceremonie.com biedt geen diensten of producten van derden rechtstreeks aan op haar website. Wel kunnen derden ingeschakeld zijn om de betreffende dienst aan u te kunnen leveren. Denk hierbij, maar niet uitsluitend, aan postverzending, drukkerijen en hostingdiensten.

Truffelceremonie.com zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Doorlinken naar websites van derden

Verwijzingen naar websites die niet door Truffelceremonie.com worden beheerd c.q. onderhouden dienen alleen ter informatie. Truffelceremonie.com is niet verantwoordelijk voor de daarop vermelde informatie, de juistheid en volledigheid daarvan alsmede een juiste werking van de website van die derde.


Actuele Verklaring

Truffelceremonie.com behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Een wijziging wordt bekend gemaakt op deze pagina.